Skip to content

Het Spectrum

In de MR zitten niet alleen personeelsleden, maar ook ouders van onze leerlingen zijn vertegenwoordigd. Het aantal zetels binnen de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. De leden worden gekozen door hun achterban. Ouders en leerkrachten worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Na afloop van die termijn kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

Op dit moment hebben wij de volgende leden:
PMR: Brenda Dalebout, Carla van der Gaag, Eline de Klerk, Agnes Bergsma.
OMR: Valerie Ramdas, Ingeborg Oldenhof, Erica Hes, Patrick van Wijnen en Bob Leenman als voorzitter.

De positie van de MR

De MR heeft een adviserende functie naar de schoolleiding. De MR heeft instemmingsrecht bij voor de school ingrijpende besluiten. Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school en dient in sommige gevallen instemming van de MR te hebben om een besluit te nemen. De leden van de directie wonen de MR-vergaderingen bij om de gang van zaken
op school toe te lichten. Voor bepaalde taken is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. In de GMR zitten ook vertegenwoordigers (personeelsleden en ouders) van de scholen van onze stichting. Op deze vergaderingen worden schooloverstijgende onderwerpen behandeld.
Wilt u ons bereiken? Dan kan dit opĀ mr@hetspectrum-nesselande.nl

Notulen

2023-2024
MR notulen februari 2024
MR notulen december 2023
MR Jaarplan 2023-2024

2022-2023
MR jaarverslag 2022-2023
MR notulen augustus 2023
MR notulen juni 2023
MR notulen april 2023
MR notulen februari 2023
MR notulen januari 2023
MR notulen september 2022
MR Jaarplan 2022-2023

2021-2022
MR jaarverslag 2021-2022
MR notulen juni 2022
MR notulen maart 2022
MR notulen februari 2022
MR notulen november 2021
MR notulen september 2021
MR jaarplan 2021-2022

BijDeHand

Kindercentrum De Kunstenmakers heeft een eigen oudercommissie (OC). In deze oudercommissie zitten ouders van kinderen die onze locatie bezoeken. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om mee te praten over de kwaliteit van de opvang en de kwaliteit te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Locatiemanager. De oudercommissie is voor ons een waardevol klankbord.
Denkt u ook graag mee over belangrijke zaken die betrekking hebben op uw kind en de opvang? Of heeft u vragen of opmerkingen? Mailt u dan de oudercommissie via lockunstenmakers@hotmail.com

Wilt u meer weten over de (centrale) oudercommissie? Kijk dan nog even op: https://www.kov-bijdehand.nl/kinderopvang/ouderinformatie/oudercommissie/

Back To Top