Skip to content

Het Spectrum

Onder verlof worden alle vakantiedagen verstaan buiten de reguliere schoolvakantie(s) om voor leerlingen ouder dan 5 jaar.
Slechts in bijzondere omstandigheden is het mogelijk om verlof te krijgen buiten de genoemde vakanties. Bedoeld worden dan:

  • Vakantieverlof:
    Dit kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. (Gedacht moet worden aan seizoensgebonden werkzaamheden/werkzaamheden in bedrijfstakken, die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om vakantie te nemen, zoals in de agrarische sector en de horeca.) Dat verlof kan één keer per schooljaar worden verleend voor maximaal tien dagen. Bij de aanvraag moet een verklaring van de werkgever worden overlegd. Vakantieverlof mag geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van een schooljaar.
  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden:
    Hiermee worden zaken bedoeld zoals huwelijksfeesten van familieleden, begrafenissen, 25 en 40 jarige ambtsjubilea en 12½, 25, 40, 50 en 60 jarige huwelijksfeesten van ouders en grootouders (één dag). Over andere zaken dient overleg gevoerd te worden met de directeur van de school.

Verlof dient minimaal twee weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie. Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.
De directie is verplicht de leerplichtambtenaar op te hoogte te brengen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders kan een proces-verbaal worden opgemaakt.

Download aanvraagformulier verlof

 

Ziekte en verzuim

Wanneer een kind om welke reden dan ook de school niet kan bezoeken, verwachten wij dat de ouders dit ’s morgens voor schooltijd doorgeven aan de administratie via ons telefoonnummer 010-2222842.
Wanneer een kind niet is afgemeld en toch afwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Wanneer een kind zonder geldige reden thuis gehouden wordt, zijn wij verplicht om de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen.

Te laat

Wanneer een kind te laat op school is, wordt dit door de groepsleerkracht geregistreerd. Na drie keer te laat, in een korte periode, krijgt het kind een rode kaart mee naar huis. Deze rode kaart dient ondertekend door één van de ouders ingeleverd te worden bij de leerkracht. Wanneer een kind structureel te laat is, zal hiervan een melding worden gemaakt bij onze leerplichtambtenaar.

Kinderopvang BijDeHand

 

Afmelden van uw kind

Komt uw kind niet naar de opvang? Meld uw kind dan af via de app. Dit kunt u maximaal 3 maanden van tevoren doen. Als u uw kind minimaal 7 dagen van tevoren afmeldt, dan ontvangt u ruiltegoed om als betaalmiddel te gebruiken bij afname van extra opvang (zie hieronder).

Aanmelden van uw kind voor extra opvang

Wilt u extra opvang aanvragen? Ook dit kunt u via de app regelen, minimaal 7 en maximaal 60 dagen van tevoren. In de bijlage staat gedetailleerd uitgelegd hoe u een bestelling voor extra opvang kunt plaatsen. Extra opvang kunt u op twee manieren betalen: met ruiltegoed of per factuur. Het is hierbij niet mogelijk om beide betaalmiddelen voor één bestelling in te zetten.
Of wij aan u verzoek voldoen is afhankelijk van de personele bezetting en de groepsgrootte. De locatiemanager beoordeelt dit. Het plaatsen van een bestelling geeft dus geen garantie op extra opvang, totdat de Locatiemanager het verzoek goedkeurt.

Back To Top