Skip to content

Missie

Het Spectrum geeft kleur aan jouw wereld

Visie

Op basisschool Het Spectrum vinden wij het nu en in de toekomst belangrijk dat:

 • Er in kansen wordt gedacht. Wij kijken verder dan uiterlijk of beperking.
 • Er oog is voor het individuele kind en de daarbij behorende leerbehoefte.
 • Onze leerlingen zichzelf mogen zijn en zich naar eigen initiatief mogen ontwikkelen.
 • We gebruik maken van de talenten van de kinderen en de teamleden.
 • De leerlingen leren leren en betrokken zijn bij hun leerproces.
 • De kinderen vaardigheden ontwikkelen op cognitief en op sociaal niveau.
 • Kinderen van 0-12 jaar opgevangen kunnen worden in hetzelfde gebouw. Hierbij staan het onderwijs en de opvang met een gedeelde pedagogische visie centraal.
  Deze waarden zijn in ons onderwijs op de volgende manier terug te zien:
 • Wij leren en werken adaptief. We zoeken aansluiting bij de mogelijkheden van elk kind. We dagen de kinderen uit en maken aanspraak op wat een kind kan en waar de interesse van een kind ligt.
 • We werken met coöperatieve leerstrategieën tijdens verschillende vakgebieden. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces.
 • Wij brengen de leerlingen inzichten, strategieën en attitudes bij die helpen bij het leren.
 • Wij werken met vakleerkrachten voor gym, theater en muziek.
 • Wij investeren in collega’s die zich specialiseren in de vakgebieden: gedrag, rekenen, taal, lezen, het jonge kind, begaafdheid/talentontwikkeling, coöperatief leren, ICT en de zorg.
 • Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school, zijn beter in staat te leren.
 • Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling.
 • Wie in de wereld van de 21e eeuw meewil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. Wij leren de kinderen flexibel en inventief te zijn en wij leren ze samenwerken. We vergroten het zelfstandig leervermogen door de kinderen zelfstandig te leren leren. Leerlingen die hun eigen leren kunnen sturen zijn gemotiveerd.
 • Wij werken met de nieuwste multimedia. Hierdoor is ons onderwijs visueel en uitdagend.
 • De leerlingen en medegebruikers in onze school vormen een afspiegeling van de
  verscheidenheid in de samenleving. Kinderen komen bij ons op school in aanraking met verschillende achtergronden. Hierdoor leren ze van elkaar wat er leeft in de maatschappij. We hebben respect voor wat de ander anders maakt.
 • Wij vinden een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders belangrijk, omdat dit de basis vormt voor een goed schoolklimaat, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.
Back To Top